AUTODIELY OD OVERENÝCH PREDAJCOV
mena:

Obchodné podmienky a podmienky inzercie na www.eGar.eu

Verziu obchodných podmienok pre tlač si môžete stiahnuť tu

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Definícia a výklad pojmov
 3. Podmienky používania
 4. Registrácia užívateľov
 5. Zrušenie registrácie
 6. Pravidlá zaradenia do Katalógu overených predajcov
 7. Podmienky zadávania inzercie
 8. Podmienky využívania služby eGar Sklad
 9. Podmienky Affiliate Programu
 10. Zodpovednosť za škodu
 11. Reklamácie
 12. Ochrana osobných údajov
 13. Záverečné ustanovenia

1.   Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Obchodné podmienky upravujú pravidlá používania internetových stránok www.egar.eu., podmienky registrácie a využívania služieb ako aj ostané služby, ktoré ponúkajú svojim zákazníkom a používateľom.
 2. Tieto Obchodné podmienky sú neodlúčiteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb, zadávaní inzercie, Zmluvy o spolupráci – využívaní Affiliate programu a taktiež Zmluvy o poskytovaní inzercie.


2.   Definícia a výklad pojmov

 1. Prevádzkovateľ – je spoločnosť Makromedia s. r. o.
 2. Portál www.eGar.eu – sú internetové stránky, ktoré Prevádzkovateľ prevádzkuje za účelom sprostredkovania tovaru a služieb medzi používateľmi.
 3. Používateľ – je návštevník interentových stránok www.egar.eu., ktorý má záujem o zverejnenú ponuku tovarov a služieb zo strany Predávajúceho, ktorý daný tovar alebo službu predáva.
 4. Predávajúci – je fyzická osoba, fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá uverejňuje prostredníctvom Portálu svoju ponuku tovarov a služieb.
 5. Kupujúcim – je fyzická osoba, fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá navštevuje Portál za účelom kúpy tovaru a služieb, ktoré ponúka.
 6. eGar Sklad – je platená služba Prevádzkovateľa, ktorá je určená fyzickým osobám-podnikateľom a právnickým osobám, ktorí sú predajcovia náhradných, použitých a nových dielov v oblasti automoto v Slovenskej a Českej republike.
 7. Katalóg overených predajcov – je zoznam predajcov použitých náhradných dielov a vrakovísk. Tento zoznam je overený obchodnými zástupcami Prevádzkovateľa a to telefonicky alebo osobnou návštevou.
 8. Affiliate Program – je program určený Predajcom, ktorý ponúkajú svoj tovar prostredníctvom vlastného E-shopu a majú záujem o Import tejto ponuky na stránky Prevádzkovateľa. Affiliate Program je platená služba poskytovaná Prevádzkovateľom a to na základe Zmluvy o poskytovaní služieb. Affiliate Program je platený systémom PPC, podľa platného cenníka Prevádzkovateľa.


3.   Podmienky používania

 1. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za obsah uverejnenej ponuky zo strany Predávajúceho.
 2. Predávajúci je plne zodpovedný za obsah uvedených inzerátov, vrátane obrázkov, uverejnených preklikov či iných technických špecifikácií uvedených v obsahu inzerátu.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť obsah portálu, jeho grafické spracovanie, celú vizuálno stránku aj jeho fungovanie podľa svojich interných plánov. Taktiež si vyhradzuje právo na obsahové, produktové prepojenie s ktorýmkoľvek iným internetovým portálom či službou. Predávajúci týmto vyslovuje súhlas so zasielaním emailov od Prevádzkovateľa, do schránky, ktorú uviedol v Registrácii používateľov. Tieto emaily môžu mať informačný alebo reklamný character.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pozastaviť fungovanie Portálu aj bez predchádzajúceho upozornenia Registrovaných užívateľov.
 5. Zadávanie ponuky tovarov a služieb je určené len pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby. Ponuky výlučne od fyzických osôb nebudú akceptované a prípadné registrácie, z ktorých vyplynie, že sú výlučne od fyzickej osoby budú Prevádzkovateľom zrušené.


4.   Registrácia užívateľov

 1. Na Portál sa môže registrovať akákoľvek fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba. Využívanie služieb Portálu na zverejnenie ponuky tovaru a služieb je podmienené registráciou užívateľa.
 2. V súčasnosti Prevádzkovateľ neumožňuje registráciu a zadávanie inzerátov od fyzických osôb.
 3. V registrácii na Portáli je Predávajúci povinný uvádzať pravdivé údaje vo všetkých registračných údajoch, zvlášť v údajoch ako sú platné IČO, fakturačné a kontaktné údaje. Predávajúci sa zaväzuje tieto údaje aktualizovať podľa skutočné a reálneho stavu, minimálne však raz za 3 mesiace od poslednej aktualizácie. Za obsah týchto údajov plne zodpovedá Predávajúci.
 4. Predávajúci, ktorí sa zaregistrujú na Portáli, môžu toto konto používať okamžite, avšak zadaná ponuka sa bude verejne zobrazovať až po autorizovaní registračného formulára Prevádzkovateľom.
 5. Prevádzkovateľ autorizuje registračné formuláre do 3 pracovných dní od zadania údajov Predávajúcim. V prípade zistenia nepravdivých skutočností, uvedených v registračnom formulári, bude zaregistrované konto Predávajúceho zrušené.
 6. Registráciu Predávajúceho môže s jeho súhlasom vykonať aj Prevádzkovateľ a to prostredníctvom svojho obchodného zástupcu, telefonicky, mailom alebo osobne. Po registrácii Predávajúceho obchodným zástupcom Prevádzkovateľa budú prihlasovacie údaje spolu s heslom zaslané na mailovú adresu, ktorú Predávajúci uviedol obchodnému zástupcovi.


5.   Zrušenie registrácie

 1. Predávajúci súhlasí, že Prevádzkovateľ internetových stránok www.egar.eu môže jeho registračné konto kedykoľvek zrušiť v súlade s Obchodnými podmienkami aj bez predchádzajúceho súhlasu.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo registráciu Predávajúceho pozastaviť alebo zrušiť aj v prípade dlhodobej nečinnosti Predávajúceho, t.j. minimálne 60 kalendárnych dní.


6.   Pravidlá zaradenia do Katalógu overených predajcov

 1. Predávajúci môže o zaradenie do Katalógu overených predajcov požiadať prostredníctvom registračného formulára alebo formou emailu. Zaradenie do tohto katalógu je bezplatné.
 2. Do katalógu môže byť zaradený každý Predávajúci, ktorý reálne obchoduje s použitými náhradnými dielmi, ktoré má skutočne k dispozícii pre svojich zákazníkov.
 3. Do katalógu nie sú zaradení Predávajúci, ktorých činnosť sa nezaoberá predajom náhradných autodielov.


7.   Podmienky zadávania inzercie

 1. Zadávať ponuku tovarov a služieb je oprávnený len registrovaný Predávajúci.
 2. Predávajúci je zodpovedný za akýkoľvek obsah a informácie uverejnené vo svojej ponuke na Portáli. Predávajúci je povinný zabezpečiť súlad obsahu svojej ponuky s legislatívnymi normami Slovenskej republiky.
 3. Predávajúci je povinný uvádzať vo svojej ponuke len tovar, ktorý má v čase zadania ponuky k dispozícii na sklade. Predávajúci je povinný uvádzať výlučne ponuku vlastného tovaru.
 4. Zadaná ponuka od Predávajúceho je nepravidelne a náhodne kontrolovaná Prevádzkovateľom z dôvodu kontroly dodržiavania Obchodných podmienok.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstránenia ponuky tovarov z Portálu v prípade, že daná ponuka bude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo bude porušovať Obchodné podmienky Prevádzkovateľa.
 6. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prebiehajúci, realizovaný alebo akokoľvek dohodnutý obchodný styk medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ani za platobné podmienky, kvalitu tovaru, úhrady za tovar či služby.


8.   Podmienky využívania služby eGar Sklad

 1. eGar sklad je platená služba Prevádzkovateľa, určená fyzickým osobám-podnikateľom a právnickým osobám.
 2. V prípade využívania sysému eGar Sklad, je možné zo strany Prevádzkovateľa zabezpečiť zobrazovanie ponuky Predávajúceho priamo na jeho internetových stránkach s využitím HTML iframe, ak si to Predávajúci želá. Túto možnosť je nutné uviesť v Zmluve o poskytovaní služieb uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Predávajúcim.
 3. Zo strany Prevádzkovateľ je ďalej možné zabezpečiť zobrazovanie ponuky zadanej v systéme eGar Sklad, na iných internetových stránkach, pričom je Predávajúci povinný zabezpečiť súčinnosť prevádzkovateľa cieľových internetových stránok pri Exporte dát. Táto možnosť musí byť uvedená v Zmluve o poskytovaní služieb uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Predávajúcim.
 4. V prípade, že Predávajúci využíva produkt eGar Sklad, Prevádzkovateľ môže umožniť na základe zmluvy o poskytovaní služieb s Predávajúcim Import či Export jeho ponuky, pričom Importom sa rozumie presun ponuky zadanej v inom systeme do systému eGar.Môže ísť aj o import dát z iných webových stránok alebo priamo zo stránok Predávajúceho. V prípade, že sa bude jednať o import z iných webových stránok, Prevádzkovateľ uskutoční iba jednorazový Import týchto dát.
 5. Automatický Export sa uskutočňuje každých 12 hodín, ak sa Predávajúci s Prevádzkovateľom nedohodnú inak.


9.   Podmienky Affliate Programu

 1. Affiliate Program je platená služba poskytovaná Prevádzkovateľom a to na základe Zmluvy o poskytovaní služieb.
 2. Affiliate Program je plateným systémom PPC, podľa platného cenníka Prevádzkovateľa a riadi sa týmito Obchodným podmienkami a uzatvorenou Zmluvou o poskytovaní služieb.


10.   Zodpovednosť za škodu

 1. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitia obsahu alebo jeho služieb, ktoré budú uvedené na Portáli v rámci ponuky zverejnenej Predávajúcim, tretími stranami.
 2. Všetky služby Portálu využíva Predávajúci na vlastné riziko.
 3. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Predávajúcemu alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Portálu.
 4. Prevádzkovateľ taktiež nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Predávajúcemu v prípade nefunkčnosti Portálu.


11.   Reklamácie

 1. V prípade vznesenia akejkoľvek reklamácie, je Predávajúci túto vzniesť písomne a doručiť ju na mailovú adresu info@egar.eu.
 2. Prevádzkovateľ je povinný túto reklamáciu preveriť a o jej výsledkoch informovať Predávajúceho v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia.


12.   Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci ako dotknutá osoba poskytuje Prevádzkovateľovi svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, správou a archiváciou svojich osobných údajov a to predovšetkým meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, titul, kontaktné údaje (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy) v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „osobné údaje“) za účelom poskytovania a využívania služieb na internetových stránkach www.egar.eu. a na marketingové účely.
 2. Predávajúci súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákonom o ochrane osobných údajov. Predávajúci vyhlasuje, že ním uvedené údaje sú pravdivé.
 3. Ďalej Predávajúci udeľuje súhlas Prevádzkovateľovi so zasielaním obchodných oznámení, ponúk produktov a služieb prenajímateľa podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie. Predávajúci ako dotknutá osoba prehlasuje a registráciou na portáli www.egar.eu. potvrdzuje, že zodpovedá za správnosť a pravdivosť osobných údajov poskytnutých Prevádzkovateľovi. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.


13.   Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia. Predávajúci a Prevádzkovateľ sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka spravovať Obchodným zákonníkom. Na otázky neupravené Podmienkami inzercie sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 2. Prevádzkovateľ má právo tieto Obchodné podmienky meniť kedykoľvek. Zmena podmienok je platná okamžite, ich zverejnením na stránkach Portálu.