AUTODÍLY OD OVĚŘENÝCH PRODEJCŮ
měna:

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky inzerce na www.eGar.eu

Verzi obchodních podmínek pro tisk si můžete stáhnout zde

 1. Úvodní ustanovení
 2. Definice a výklad pojmů
 3. Podmínky používání
 4. Registrace uživatelů
 5. Zrušení registrace
 6. Pravidla zařazení do Katalogu ověřených prodejců
 7. Podmínky zadávání inzerce
 8. Podmínky využívání služby eGar Sklad
 9. Podmínky Affiliate Programu
 10. Odpovědnost za škodu
 11. Reklamace
 12. Ochrana osobních údajů
 13. Závěrečná ustanovení

1.   Úvodní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky upravují pravidla používání internetových stránek www.egar.eu., podmínky registrace a využívání služeb a ostatní služby, které nabízejí svým zákazníkům a uživatelům.
 2. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb, zadávání inzerce, Smlouvy o spolupráci – využívání Affiliate programu a taktéž Smlouvy o poskytování inzerce.


2.   Definice a výklad pojmů

 1. Provozovatel – je společnost Makromedia s. r. o.
 2. Portál www.eGar.eu – jsou internetové stránky, které Provozovatel provozuje za účelem zprostředkování zboží a služeb mezi uživateli.
 3. Uživatel – je návštěvník internetových stránek www.egar.eu., , který má zájem o zveřejněnou nabídku zboží a služeb ze strany Prodávajícího, který dané zboží nebo službu prodává.
 4. Prodávající – je fyzická osoba, fyzická osoba-podnikatel nebo právnická osoba, která zveřejňuje prostřednictvím Portálu svoji nabídku zboží a služeb.
 5. Kupujícím – je fyzická osoba, fyzická osoba-podnikatel nebo právnická osoba, která navštěvuje Portál za účelem koupě zboží a služeb, které nabízí.
 6. eGar Sklad – je placená služba Provozovatele, která je určena fyzickým osobám-podnikatelům a právnickým osobám, kteří jsou prodejci náhradních, použitých a nových dílů v oblasti automoto ve Slovenské a České republice.
 7. Katalog ověřených prodejců – je seznam prodejců použitých náhradních dílů a vrakovišť. Tento seznam je ověřený obchodními zástupci Provozovatele a to telefonicky nebo osobní návštěvou.
 8. Affiliate Program – je program určený Prodejcům, kteří nabízejí své zboží prostřednictvím vlastního E-shopu a mají zájem o Import této nabídky na stránky Provozovatele. Affiliate Program je placená služba poskytovaná Provozovatelem a to na základě Smlouvy o poskytování služeb. Affiliate Program je placený systémem PPC, podle platného ceníku Provozovatele.


3.   Podmínky používání

 1. Provozovatel v žádném případě nenese odpovědnost za obsah zveřejněné nabídky ze strany Prodávajícího.
 2. Prodávající je plně zodpovědný za obsah uvedených inzerátů, včetně obrázků, uveřejněných prokliků či jiných technických specifikací uvedených v obsahu inzerátu.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit obsah portálu, jeho grafické zpracování, celou vizuální stránku i jeho fungování podle svých interních plánů. Také si vyhrazuje právo na obsahové, produktové propojení s kterýmkoli jiným internetovým portálem či službou. Prodávající tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů od Provozovatele do schránky, kterou uvedl v Registraci uživatelů. Tyto e-maily mohou mít informační nebo reklamní charakter.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit fungování Portálu i bez předchozího upozornění Registrovaných uživatelů.
 5. Zadávání nabídky zboží a služeb je určeno jen fyzickým osobám-podnikatelům a právnickým osobám. Nabídky výlučně od fyzických osob nebudou akceptovány a případné registrace, z nichž vyplyne, že jsou výlučně od fyzické osoby, budou Provozovatelem zrušeny.


4.   Registrace uživatelů

 1. Na Portál se může registrovat jakákoli fyzická osoba-podnikatel nebo právnická osoba. Využívání služeb Portálu na zveřejnění nabídky zboží a služeb je podmíněno registrací uživatele.
 2. V současnosti Provozovatel neumožňuje registraci a zadávání inzerátů od fyzických osob.
 3. V registraci na Portálu je Prodávající povinen uvádět pravdivé údaje ve všech registračních údajích, zvláště v údajích jako jsou platné IČO, fakturační a kontaktní údaje. Prodávající se zavazuje tyto údaje aktualizovat dle skutečného a reálného stavu, minimálně však jednou za 3 měsíce od poslední aktualizace. Za obsah těchto údajů plně odpovídá Prodávající.
 4. Prodávající, kteří se zaregistrují na Portálu, mohou toto konto používat okamžitě, avšak zadaná nabídka se bude veřejně zobrazovat až po autorizování registračního formuláře Provozovatelem.
 5. Provozovatel autorizuje registrační formuláře do 3 pracovních dnů od zadání údajů Prodávajícím. V případě zjištění nepravdivých skutečností uvedených v registračním formuláři bude zaregistrované konto Prodávajícího zrušeno.
 6. Registraci Prodávajícího může s jeho souhlasem provést i Provozovatel a to prostřednictvím svého obchodního zástupce, telefonicky, e-mailem nebo osobně. Po registraci Prodávajícího obchodním zástupcem Provozovatele budou přihlašovací údaje spolu s heslem zaslány na e-mailovou adresu, kterou Prodávající obchodnímu zástupci uvedl.


5.   Zrušení registrace

 1. Prodávající souhlasí s tím, že Provozovatel internetových stránek www.egar.eu může jeho registrační konto kdykoliv zrušit v souladu s Obchodními podmínkami i bez předchozího souhlasu.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo registraci Prodávajícího pozastavit nebo zrušit i v případě dlouhodobé nečinnosti Prodávajícího, tj. minimálně 60 kalendářních dní.


6.   Pravidla zařazení do Katalogu ověřených prodejců

 1. Prodávající může o zařazení do Katalogu ověřených prodejců požádat prostřednictvím registračního formuláře nebo formou e-mailu. Zařazení do tohoto katalogu je bezplatné.
 2. Do katalogu může být zařazen každý Prodávající, který reálně obchoduje s použitými náhradními díly, které má skutečně k dispozici pro své zákazníky.
 3. Do katalogu nejsou zařazeni Prodávající, jejichž činnost se nezabývá prodejem náhradních autodílů.


7.   Podmínky zadávání inzerce

 1. Zadávat nabídku zboží a služeb je oprávněn jen registrovaný Prodávající.
 2. Prodávající je odpovědný za jakýkoliv obsah a informace zveřejněné ve své nabídce na Portálu. Prodávající je povinen zajistit soulad obsahu své nabídky s legislativními normami Slovenské republiky.
 3. Prodávající je povinen uvádět ve své nabídce pouze zboží, které má v době zadání nabídky k dispozici na skladě. Prodávající je povinen uvádět výlučně nabídku vlastního zboží.
 4. Zadaná nabídka od Prodávajícího je nepravidelně a náhodně kontrolována Provozovatelem z důvodu kontroly dodržování Obchodních podmínek.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit nabídky zboží z Portálu v případě, že daná nabídka bude v rozporu se zákony Slovenské republiky, dobrými mravy nebo bude porušovat Obchodní podmínky Provozovatele.
 6. Provozovatel nenese odpovědnost za probíhající, realizovaný nebo jakkoli dohodnutý obchodní styk mezi Prodávajícím a Kupujícím, ani za platební podmínky, kvalitu zboží, úhrady za zboží či služby.


8.   Podmínky využívání služby eGar Sklad

 1. eGar sklad je placená služba Provozovatele, určená fyzickým osobám-podnikatelům a právnickým osobám.
 2. V případě využívání systému eGar Sklad, je možné ze strany Provozovatele zajistit zobrazování nabídky Prodávajícího přímo na jeho internetových stránkách s využitím HTML iframe, pokud si to Prodávající přeje. Tuto možnost je nutno uvést ve Smlouvě o poskytování služeb uzavřené mezi Provozovatelem a Prodávajícím.
 3. Ze strany Provozovatele je dále možno zajistit zobrazování nabídky zadané v systému eGar Sklad na jiných internetových stránkách, přičemž je Prodávající povinen zajistit součinnost provozovatele cílových internetových stránek při Exportu dat. Tato možnost musí být uvedena ve Smlouvě o poskytování služeb uzavřené mezi Provozovatelem a Prodávajícím.
 4. V případě, že Prodávající využívá produkt eGar Sklad, Provozovatel může umožnit na základě Smlouvy o poskytování služeb s Prodávajícím Import či Export jeho nabídky, přičemž Importem se rozumí přesun nabídky zadané v jiném systému do systému eGar. Může jít i o import dat z jiných webových stránek nebo přímo ze stránek Prodávajícího. V případě, že se bude jednat o import z jiných webových stránek, Provozovatel uskuteční pouze jednorázový Import těchto dat.
 5. Automatický Export se uskuteční každých 12 hodin, pokud se Prodávající s Provozovatelem nedohodnou jinak.


9.   Podmínky Affiliate Programu

 1. Affiliate Program je placená služba poskytovaná Provozovatelem a to na základě Smlouvy o poskytování služeb.
 2. Affiliate Program je placeným systémem PPC, dle platného ceníku Provozovatele a řídí se těmito Obchodními podmínkami a uzavřenou Smlouvou o poskytování služeb.


10.   Odpovědnost za škodu

 1. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití obsahu nebo jeho služeb, které budou uvedeny na Portálu v rámci nabídky zveřejněné Prodávajícím, třetími stranami.
 2. Všechny služby Portálu využívá Prodávající na vlastní riziko.
 3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by vznikly Prodávajícímu nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Portálu.
 4. Provozovatel rovněž neodpovídá za škody, které by vznikly Prodávajícímu v případě nefunkčnosti Portálu.


11.   Reklamace

 1. V případě vznesení jakékoli reklamace je Prodávající povinen vznést ji písemně a doručit ji na e-mailovou adresu info@egar.eu.
 2. Provozovatel je povinen tuto reklamaci prověřit a o jejím výsledku informovat Prodávajícího ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení.


12.   Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající jako dotyčná osoba poskytuje Provozovateli svůj dobrovolný souhlas se zpracováním, správou a archivací svých osobních údajů a to především jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, titul, kontaktní údaje (číslo telefonu, příp. faxu a e-mailové adresy) ve smyslu zákona č.122/2013 Z.z. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „osobní údaje“) za účelem poskytování a využívání služeb na internetových stránkách www.egar.eu. a pro marketingové účely.
 2. Prodávající souhlasí s tím, aby Provozovatel tyto údaje zpracovával a nakládal s nimi v souladu s ust. zákonem o ochraně osobních údajů. Prodávající prohlašuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé.
 3. Dále Prodávající uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení, nabídek produktů a služeb pronajímatele podle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikacích v platném znění, prostřednictvím prostředků elektronické komunikace. Prodávající jako dotyčná osoba prohlašuje a registrací na portálu www.egar.eu. potvrzuje, že odpovídá za správnost a pravdivost osobních údajů poskytnutých Provozovateli. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat.


13.   Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění. Prodávající a Provozovatel se výslovně dohodli, že jejich vzájemný vztah se bude ve smyslu ust. § 262 ods. 1 Obchodního zákoníku řídit Obchodním zákoníkem. Na otázky neupravené Podmínkami inzerce se vztahují příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.
 2. Provozovatel má právo tyto Obchodní podmínky měnit kdykoliv. Změna podmínek je platná okamžitě, jejich zveřejněním na stránkách Portálu.